Danh mục :
Tìm kiếm :
Thứ tự Xem Tiêu đề
1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
2 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018
3 BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017
4 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2017
5 (PTC)Thông tin Tình hình tai nạn lao động năm 2017
6 (PTC)Về việc đăng ký người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
7 (PTC)Thông báo về việc người quản lý công ty nghỉ hưu và phân công nhiệm vụ cho Giám đốc công ty
8 (PTC)Thông báo về việc thay đổi chức danh kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
9 (PKT)Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017
10 (PTC) BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2016
11 (PKD)Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (Năm báo cáo 2017)
12 (PTC)Thông báo về việc thay đổi thông tin các chức danh của người quản lý
13 (PKT)Báo cáo tài chính năm 2016
14 Chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty TNHH XSKT Bình Thuận Giai đoạn 2016 - 2020
15 (PTC) BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016
16 (PKD) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
17 (PTC) Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016
18 Về việc nhận ủy quyền công bố thông tin
19 (PKT)Công khai tài chính 06 tháng đầu năm 2016
20 (PKD) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất