Danh mục :
Tìm kiếm :
Thứ tự Xem Tiêu đề
1 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017 (Phụ lục VIII)
2 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (Phụ lục V) PKD
3 Thông báo V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của người phụ trách kế toán và Trưởng phòng tài chính - Kế toán Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
4 QUYẾT ĐỊNH V/v PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÍCH LẬP QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2017
5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
6 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018
7 BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017
8 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2017
9 (PTC)Thông tin Tình hình tai nạn lao động năm 2017
10 (PTC)Về việc đăng ký người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
11 (PTC)Thông báo về việc người quản lý công ty nghỉ hưu và phân công nhiệm vụ cho Giám đốc công ty
12 (PTC)Thông báo về việc thay đổi chức danh kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
13 (PKT)Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017
14 (PTC) BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2016
15 (PKD)Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (Năm báo cáo 2017)
16 (PTC)Thông báo về việc thay đổi thông tin các chức danh của người quản lý
17 (PKT)Báo cáo tài chính năm 2016
18 Chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty TNHH XSKT Bình Thuận Giai đoạn 2016 - 2020
19 (PTC) BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016
20 (PKD) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
Page:  12  3