Danh mục :
Tìm kiếm :
Thứ tự Xem Tiêu đề
1 THÔNG BÁO V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Lãnh đạo Công ty
2 CÔNG BỐ CHỨC DANH CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN
3 CÔNG BỐ CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
4 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
6 NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN
7 THÔNG BÁO V/v CHỨC DANH, CHỮ KÝ CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN
8 BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
9 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017 (Phụ lục VIII)
10 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (Phụ lục V) PKD
11 Thông báo V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của người phụ trách kế toán và Trưởng phòng tài chính - Kế toán Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
12 QUYẾT ĐỊNH V/v PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÍCH LẬP QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2017
13 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
14 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018
15 BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017
16 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2017
17 (PTC)Thông tin Tình hình tai nạn lao động năm 2017
18 (PTC)Về việc đăng ký người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
19 (PTC)Thông báo về việc người quản lý công ty nghỉ hưu và phân công nhiệm vụ cho Giám đốc công ty
20 (PTC)Thông báo về việc thay đổi chức danh kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
Page:  12  3