Danh mục :
Tìm kiếm :
Thứ tự Xem Tiêu đề
1 (PKT)Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017
2 (PTC) BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2016
3 (PKD)Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (Năm báo cáo 2017)
4 (PTC)Thông báo về việc thay đổi thông tin các chức danh của người quản lý
5 (PKT)Báo cáo tài chính năm 2016
6 Chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty TNHH XSKT Bình Thuận Giai đoạn 2016 - 2020
7 (PTC) BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016
8 (PKD) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
9 (PTC) Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016
10 Về việc nhận ủy quyền công bố thông tin
11 (PKT)Công khai tài chính 06 tháng đầu năm 2016
12 (PKD) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất
13 (PKD)Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
14 Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2016 và kế hoạch năm 2017của Người quản lý
15 (PKD) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp
16 (PKT) Báo cáo tài chính năm 2015
17 (PKT) Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015
Page:  123