Danh mục :
Tìm kiếm :
Thứ tự Xem Tiêu đề
1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
2 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (Phụ lục V) PKD
3 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018 (PHỤ LỤC VIII)
4 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP SẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 2018
5 BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018
6 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019
7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
8 QUYẾT ĐỊNH V/V Ban hành Quy định về thị trường phát hành, hợp đồng, thế chấp, công nợ và thanh toán
9 ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
10 THÔNG BÁO V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Lãnh đạo Công ty
11 CÔNG BỐ CHỨC DANH CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN
12 CÔNG BỐ CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
13 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
14 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
15 NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN
16 THÔNG BÁO V/v CHỨC DANH, CHỮ KÝ CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN
17 BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
18 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017 (Phụ lục VIII)
19 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (Phụ lục V) PKD
20 Thông báo V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của người phụ trách kế toán và Trưởng phòng tài chính - Kế toán Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
Page:  1  23