NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

Chủ tịch Công ty
Ông Đặng Hoài Nhân


Giám đốc Công ty
Ông Phạm Năng Hiệp

 

                                                                 
        Ông Nguyễn Trọng Khang
Kiểm Soát viên chuyên trách Công ty

Ông Nguyễn Trần Hoàn Vũ 

Kiểm Soát viên không chuyên trách Công ty

 

                                 

                    Phó Giám đốc                                                         Phó Giám đốc
                 Ông Trần Văn Ly                                                 Ông Huỳnh Cao Cảnh

                                                         

                                                                        Ông Vũ Thanh Tùng
                                                       Kế toán trưởng Công ty