NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY


  Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
Ông Phạm Năng Hiệp


Trưởng ban kiểm soát  Công ty
Ông Vũ Thanh Tùng

                                 

                    Phó Giám đốc                                                         Phó Giám đốc
                 Ông Trần Văn Ly                                                 Ông Huỳnh Cao Cảnh