BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÔNG TY

    

 Đ/c Phạm Năng Hiệp
BÍ THƯ

Đ/c Trần Văn Ly
PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 Đ/c Huỳnh Cao Cảnh
CẤP ỦY VIÊN

 Đ/c Nguyễn Trọng Khang
CẤP ỦY VIÊN

 

Đ/c Nguyễn Vũ Thiên Đẩu
CẤP ỦY VIÊN

Đ/c Trương Lê Hải Tài
CẤP ỦY VIÊN