BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÔNG TY

                                                                               

                                                                                     Đ/c Đặng Hoài Nhân
                                                                                                BÍ THƯ

 

 

 Đ/c Phạm Năng Hiệp
PHÓ BÍ THƯ

 Đ/c Trần Đình Tiến
PHÓ BÍ THƯ

 

 Đ/c Trần Văn Ly
CẤP ỦY VIÊN

 Đ/c Nguyễn Hữu Phước
CẤP ỦY VIÊN

Đ/c Huỳnh Cao Cảnh
CẤP ỦY VIÊN

Đ/c Nguyễn Trọng Khang
CẤP ỦY VIÊN