I/ PHÒNG TRẢ THƯỞNG

Trưởng phòng Trả thưởng

Nguyễn Bình Nam

Phó Trưởng phòng Trả Thưởng

Võ Hữu Hai

 

 

II/ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán

Trần Thị Bảo Đoan

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Nguyễn Trương Anh Thư

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Mai Thị Thơ

 III/ PHÒNG KINH DOANH

Trưởng phòng Kinh doanh

Nguyễn Trần Hoàn Vũ

Phó Trưởng phòng Kinh doanh

Trương Lê Hải Tài

Phó Trưởng phòng Kinh doanh

Hồ Thị Lệ Hằng

   IV/ PHÒNG PHÁT HÀNH

Trưởng phòng Phát Hành

Nguyễn Trọng Khang

 

Phó Trưởng phòng Phát Hành

Lê Viết Thảo

V/ PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Trưởng phòng HC -QT

Trương Thái Hùng

Phó Trưởng phòng HC-QT

Đỗ Minh Thiện

 VI/ PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

                                                                                                             

 

Trưởng phòng TC - LĐTL

Nguyễn Vũ Thiên Đẩu

Phó Trưởng phòng TC - LĐTL

Dương Trần Trung Hiếu