I/ PHÒNG TRẢ THƯỞNG

Trưởng phòng Trả Thưởng

Nguyễn Hữu Phước

Phó Trưởng phòng Trả Thưởng

Võ Hữu Hai

II/ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trưởng phòng TC - Kế toán

Nguyễn Thị Mỹ Phương

 

 

 

Phó Trưởng phòng TC - Kế toán

Hồ Thị Lệ Hằng

 

 III/ PHÒNG KINH DOANH

Trưởng phòng Kinh doanh

Nguyễn Trần Hoàn Vũ

Phó Trưởng phòng Kinh doanh

Trương Thị Kim Lan

Phó Trưởng phòng Kinh doanh

Phụ trách bộ phận Xổ số Lô tô

Trần Đình Tiến

   IV/ PHÒNG PHÁT HÀNH

Phó phụ trách phòng Phát Hành

Vũ Thị Quyên

Phó Trưởng phòng Phát Hành

Lê Viết Thảo

V/ PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Trưởng phòng HC -QT

Nguyễn Bình Nam

Phó Trưởng phòng HC - QT

Trương Thái Hùng

 

 VI/ PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

                                                                                                             

 

 

 

Phó phụ trách phòng TC - LĐTL

Nguyễn Vũ Thiên Đẩu