Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 45 Mạc Đỉnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Ông: Lê Văn Bình

Trưởng VPĐD TP.Hồ Chí Minh

Ông: Bùi Lê Hiển

Phó Trưởng VPĐD TP.Hồ Chí Minh