Danh mục :
Tìm kiếm :
Thứ tự Xem Tiêu đề
1 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP SẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 2019
2 BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019
3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
4 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020
5 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
6 Quyết định V/v phê duyệt báo cáo tài chính và trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018
7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
8 BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
9 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (Phụ lục V) PKD
10 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018 (PHỤ LỤC VIII)
11 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP SẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 2018
12 BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018
13 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019
14 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
15 QUYẾT ĐỊNH V/V Ban hành Quy định về thị trường phát hành, hợp đồng, thế chấp, công nợ và thanh toán
16 ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
17 THÔNG BÁO V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Lãnh đạo Công ty
18 CÔNG BỐ CHỨC DANH CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN
19 CÔNG BỐ CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
20 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Page:  1  23