Danh mục :
Tìm kiếm :
Thứ tự Xem Tiêu đề
1 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2024
2 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023
3 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023
4 Công bố thông tin bất thường về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số
5 Báo cáo tiền lương, thu lao, tiền thưởng bình quân năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người quản lý
6 Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024
7 Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
8 Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty
9 Công bố thông tin bất thường về việc cho thôi giữ chức danh Kiểm soát viên doanh nghiệp và tiếp nhận, bổ nhiệm Kiểm soát viên doanh nghiệp
10 Báo cáo tài chính năm 2023
11 Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi chức danh Kế toán trưởng Công ty
12 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023
13 Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
14 Công bố thông tin bất thường về việc thi hành kỷ luật đối với người quản lý Công ty
15 Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Người Quản lý
16 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022
17 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022
18 Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023
19 Báo cáo tài chính năm 2022
20 CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN
Page:  1  234  next cuối